Posts Tagged ‘Prayer’

International Day of Prayer 2015

Sunday, November 1st, 2015